CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Điều 1. Điều kiện tham gia làm nhà phân phối
Nhà phân phối đủ tuổi chịu trách nhiện trước pháp luật là từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Nhà phân phối đang không thụ án tù, hoặc có tiền án về vi phạm liên quan đến nhà sản xuất và kinh doanh hàng giả,thông tin sai sự thật, thực hiện kinh doanh phi pháp, trốn thuế hoặc lừa bịp khách hàng, hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc sở hữu tài sản phi pháp. Trong trường hợp không mang quốc tịch Việt Nam, nhà phân phối phải xác nhận rằng hiện mình đang có giấy phép lao động tại Việt Nam còn hiệu lực. Nhà phân phối hoàn toàn tự quyết định việc tham gia vào hợp đồng này.

Điều 2. Các tài liệu đính kèm
Những thông tin sản phẩm, nguồn gốc, giá cả chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm nghĩa là Tài Liệu Giới Thiệu Sản Phẩm; thông tin về chính sách trả thưởng, chương trình đào tạo – và quy tắc hoạt động của Công ty – nghĩa là Sổ Tay Kinh Doanh là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này và có thể được chỉnh sửa bất kỳ lúc nào bởi công ty theo quyết định của mình và có hiệu lực sau khi công ty đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được công bố công khai.
 
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của nhà phân phối
1. Nhà phân phối cam kết rằng mình là đại lý độc lập để giới thiệu, bán hàng và/hoặc phân phối sản phẩm của CÔNG TY. Nhà phân phối hiểu rằng mình không phải là nhân viên, đại lý nhượng quyền, đối tác, chủ sở hữu hay cổ đông của công ty hoặc của bất cứ công ty nào có liên quan khác. Nhà phân phối phải tuân thủ các quy định của CÔNG TY và các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc đăng ký kinh doanh hoặc/và nhượng quyền kinh doanh để thực hiện các hoạt động thương mại và báo cáo thuế phần thu nhập có được từ việc kinh doanh sản phẩm của công ty tại Việt Nam. Nhà phân phối chịu trách nhiệm giải quyết phần thuế thu nhập của mình và luôn giữ cho công ty tránh xa các trách nhiệm và nghĩa vụ về vấn đề này. CÔNG TY được quyền khấu trừ % tiền thuế từ khoản lợi nhuận của nhà phân phối nếu pháp luật có quy định.
2. Nhà phân phối hiểu rằng thù lao chỉ bao gồm hoa hồng chi trả cho việc bán sản phẩm của công ty. Hoa hồng của nhà phân phối được chi trả theo quy định của chính sách hoa hồng của CÔNG TY. Nhà phân phối thừa nhận rằng lợi nhuận có được của mình là dựa trên kết quả làm việc của hoạt động giới thiệu, kiểm soát, phân phối, bán hàng hay nói cách khác là hiệu quả của hoạt động bán hàng và phân phối sản phẩm chứ không phải dựa trên số giờ làm việc hay do may mắn.
3. Nhà phân phối sẽ mua sản phẩm của CÔNG TY với mức giá dành cho nhà phân phối để sử dụng hoặc để bán cho khách hàng mua lẻ. Tuy nhiên, nhà phân phối không được bán sản phẩm của CÔNG TY với giả cả thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ được đề nghị. CÔNG TY được toàn quyền thiết lập và thay đổi bất kỳ sản phẩm nào của chính mình. CÔNG TY có thể thêm, bớt hoặc thay đổi bất cứ giá hoặc các sản phẩm nào nếu thấy phù hợp vào bất kỳ lúc nào và sẽ được thông báo công khai.
4. Nhà phân phối đồng ý rằng mình sẽ không trình bày các sản phẩm nằm ngoài danh mục sản phẩm đã được duyệt và thể hiện trong các tài liệu của CÔNG TY. Nhà phân phối phải xuất trình thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị hàng hóa.
5. Nhà phân phối cam kết là đã nhận và đọc Sổ tay kinh doanh của CÔNG TY và đồng ý thực hiện công việc kinh doanh của mình theo các điều kiện, các cam kết, các chính sách và trình tự nêu trên, và/hoặc luật pháp áp dụng hiện hành. Việc cam kết này rất quan trọng và có thể khiến cho CÔNG TY chấm dứt quan hệ phân phối với Nhà phân phối khi vi phạm cam kết.
6. Nhà phân phối tham gia kinh doanh và phát triển công việc kinh doanh một cách có đạo đức và công bằng. Nhà phân phối không được tuyên bố bất kỳ điều gì sai lệch về sản phẩm hoặc chính sách chi trả hoa hồng của CÔNG TY, trái với các tài liệu ban hành chính thức của CÔNG TY. Mọi hình thức vật phẩm giới thiệu, kể cả nhưng không giới hạn ở bản ghi âm và các ấn phẩm, phải được trình lên và có sự chấp thuận bằng văn bản của người đại diện có thẩm quyền của CÔNG TY trước khi được sử dụng .
7. Tất cả các đơn đặt mua hàng phải có kèm theo khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng séc ngân hàng hoặc bằng ngân phiếu thanh toán chi trả cho CÔNG TY đúng theo số tiền, kể cả tiền thuế, nếu có.
8. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng, nếu không hài lòng hay do lỗi sản xuất hay đóng gói, khách hàng mua lẻ có thể đổi/trả sản phẩm cho nhà phân phối đã bán hàng. Khách hàng phải cung cấp lý do chính đáng và trả lại các sản phẩm đã mua nói trên cùng với bản sao Phiếu Mua Hàng. Nhà phân phối có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của khách hàng trong mọi trường hợp khách hàng yêu cầu hoàn tiền hay đổi sản phẩm.
Sau đó, nhà phân phối có thể trả lại sản phẩm cho Công Ty và đổi lại sản phẩm cùng loại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Sản phẩm đổi lại phải trong tình trạng tốt, có thể sử dụng, có thể bán lại, có thể lưu trữ, chưa mở niêm phong, còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng.
 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ công ty
1.    Hợp đồng này chỉ được chấp nhận và có hiệu lực nếu được công ty duyệt và chấp nhận. Công ty có toàn quyền và thẩm quyền để chấp thuận hay từ chối bất kỳ Hợp đồng xin gia nhập nào. Chỉ khi nào công ty đã chấp thuận Hợp đồng này thì nhà phân phối mới có quyền bán sản phẩm của công ty cũng như tham gia vào chính sách trả thưởng công ty.
2.    CÔNG TY có toàn quyền tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng này, danh sách sản phẩm, và/hoặc Sổ tay kinh doanh của Công ty tùy theo quyết định của mình. Tất cả những thay đổi trên sẽ được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và ràng buộc Nhà phân phối vào ngày công bố các thay đổi đó.
 
Điều 5. Chấm dứt và thanh lý Hợp đồng
CÔNG TY có thể chấm dứt hợp đồng này khi Nhà phân phói có thông tin, dữ liệu hoặc bất kì xác nhận , tuyên bố hoặc đảm nhiệm nào đã được đề cập trước đó là không chính xác hoặc gian dối; hoặc Nhà phân phối vi phạm chính sách công ty, hợp đồng này và/hoặc luật áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn luật về hoạt động bán hàng đa cấp. Trong trường hợp này, CÔNG  TY sẽ gửi thông báo bằng văn bản trước 07 (bảy) ngày làm việc cho Nhà phân phối.
Nhà phân phối có thể hủy bỏ hợp đồng này vào bất cứ thời gian nào và có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày thông báo với CÔNG TY bằng văn bản. Nếu nhà phân phối quyết định chấm dứt hoạt động, tất cả các sản phẩm mà nhà phân phối đã mua từ CÔNG TY trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đặt hàng, và các sản phẩm này đang được nhà phân phối sở hữu và đang ở trong tình trạng còn tốt có thể bán lại được, có thể sử dụng được, lưu kho được, chưa mở niêm phong, còn nguyên vẹn, và còn thời hạn sử dụng thì những sản phẩm này sẽ được CÔNG TY mua lại theo các chính sách và trình tự như được quy định trong chính sách CÔNG TY.
Chính sách mua lại này không áp dụng với các sản phẩm khuyến mại và sản phẩm bán theo mùa. Công ty sẽ khấu trừ các chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính và sẽ hoàn lại 90% khoản tiền mà Nhà phân phối đã trả để nhận được hàng hóa đó. Bên cạnh đó, công ty sẽ khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác mà nhà phân phối đã nhận được từ việc mua sản phẩm.
Nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại cho khách hàng là người tiêu dùng hoặc những Nhà phân phối khác, Nhà phân phối phải bồi thường thiệt hại đó, phí và lệ phí pháp lý (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi của chính mình.
Hợp đồng này mang tính chất dành riêng cho cá nhân và không được chuyển nhượng, chuyển giao ngoại trừ các quy định khác trong Sổ tay kinh doanh của công ty.

Điều 6. Điều khoản chung
Mọi tranh chấp giữa các Nhà phân phối và CÔNG TY chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bên trước hết giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu thương lượng không đạt kết quả, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa Án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết. Bằng việc ký vào hợp đồng này, chúng tôi xác nhận là chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên.